آزمایشگاه ها
وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
وسایل ثبت شده: ۱۲
توضیحات:

شرکت شیمیایی پتروکاو دالان دربخش...

وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
وسایل ثبت شده: ۱۲
توضیحات:

آزمایشگاه ارزیابی افز...

وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
وسایل ثبت شده: ۱۲
توضیحات:

شرکت شیمیایی پتروکاو د...

وضعیت آزمایشگاه: فعال و در حال کار
وسایل ثبت شده: ۱۲
توضیحات:

شرکت شیمیایی پتروکاودالان علاوه بر تولید مواد مایع سیا...