تامین و تحویل 18 فقره مواد گل حفاری ( بصورت پکیجی) مورد نیاز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران( گروه پنجم)

توضیحات پروژه

شماره مناقصه:10115-72-50

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
محل پروژه: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: