سفارش خرید 4000 بشکه فوم حفاری

توضیحات پروژه

 شماره مناقصه: خ ت ن م / 42726

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
محل پروژه: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: