(F.L.C (H.T

توضیحات پروژه

شماره مناقصه:9230207-21-08

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محل پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: