هشت قلم افزایه های اسیدی

توضیحات پروژه

 08-21-8830031 شماره مناقصه:

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محل پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: