کاستیک سودا

توضیحات پروژه

SHP- 3181904014: شماره مناقصه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
محل پروژه: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: