(F.L.C (S.W

توضیحات پروژه

شماره مناقصه:9230205-21-08

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محل پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: