خرید 10 قلم افزایه های اسیدی مورد نیاز امور مهندسی نفت

توضیحات پروژه

شماره مناقصه:10213-72-50

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
محل پروژه: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: