(F.L.C (F.W

توضیحات پروژه

شماره مناقصه:9230206-21-08

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محل پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: