هشت قلم افزایه های اسیدی

توضیحات پروژه

شماره مناقصه: 9030022-21-08

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محل پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: