خرید 30 درصد از 23 قلم تقاضای مربوط به خرید بسته ای مواد گل حفاری (گروه پنجم)

توضیحات پروژه

شماره مناقصه:10199-72-50

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
محل پروژه: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
زمان پروژه:
مرحله پروژه: تمام شده
شرکا: