افزایه های سیمان حفاری آب شور ( 3 قلم)

توضیحات پروژه

شماره مناقصه: 9630213-21-08

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محل پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
زمان پروژه:
مرحله پروژه: دردست اجرا
شرکا: